Znalazłem dla Ciebie
oferty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działka budowlana na sprzedaż w Szczecinie

zmień widok
 
zmień widok ofert zmień widok ofert zmień widok ofert
sortuj
ilość na stronie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN STOŁCZYN, 1 913 800 zł
powierzchnia:
9569 m2
Rodzaj działki:
KOMERCYJNA
 
 
 
 
Nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej i bezpośrednio sąsiaduje z nowym osiedlem domów jednorodzinnych. Dostępne wszystkie media- prąd, woda, gaz i kanalizacja. Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 1. Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa- dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, obsługa firm i klientów, sport i rekreacja, gastronomia, sezonowe usługi; 2. Ustalenia MPZP: - maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej (tj. 2897m2 powierzchni zabudowy) - minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej; - nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; - wysokość zabudowy: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m; - obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 35, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; - Zakazuje się lokalizacji stacji paliw, warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN POGODNO, 1 100 000 zł
powierzchnia:
995 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Na sprzedaż gotowe do szybkiej zabudowy dwie działki (732 m2 i 263 m2) o łącznej powierzchni 995 m2, położone w drugiej linii zabudowy na Pogodnie. Działka o mniejszej powierzchni pełni funkcje drogi dojazdowej, przylegającej do ulicy dwukierunkowej. Nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. I. Ustalenia funkcjonalne: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza 2) dopuszcza się usługi wbudowane; 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach działki budowlanej: 50%; 2) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej. II. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 1. maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: a) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej: 25%, b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 30%, c) dla zabudowy usługowej: 25%; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 9,5 m; 3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi; 4) budynki garażowe oraz gospodarcze kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi lub dachami płaskimi; Wydane zostały aktualne warunki zapewniające dostawę mediów, tj. wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej oraz gazu. Dla nieruchomości tej wykonany został projekt architektoniczno-techniczny pozwalający na wzniesienie budynku jednorodzinnego z garażem wolnostojącym. Osoba zainteresowana może dokończyć proces uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zmienić projekt. Działka położona pośród zabudowy wolnostojącej i jedno i wielorodzinnej. Cena wyjściowa: 1 100 000 zł. Zakup poprzez, w pierwszej kolejności, cesję umowy przedwstępnej. Wskazane na załączniku granice działki mają charakter przybliżony. POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN DĄBIE, 444 000 zł
powierzchnia:
1779 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Na sprzedaż działka budowlana w Szczecin - Dąbie . Dostępne media w drodze przy działce : prąd, woda, gaz Brak kanalizacji - do wykonania szambo lub przydomowa oczyszczalnia. Działka jest objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. UCHWAŁA NR XXXV/950/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego `Trzebusz - Chełszcząca` w Szczecinie Teren elementarny D.D.6108.U,P,S Ustalenia funkcjonalne: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa i składy; 2) zakazuje się realizacji usług w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej; 3) dopuszcza się usługi m.in. w zakresie: a) logistyki, transportu, telekomunikacji, działalności w ramach parku technologicznego; b) działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu, c) handlu detalicznego i hurtowego; 4) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 ; 5) dopuszcza się lokalizację wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych; 6) dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych; 7) w wydzieleniu wewnętrznym 1.U ustala się usługi, z dopuszczeniem między innymi lokalizacji mieszkania funkcyjnego, budynku administracyjno - socjalnego. Ustalenia ekologiczne: 1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%; 2) w wyznaczonym pasie korytarza ekologicznego, oznaczonym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 6. 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 75%; 3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,0 do 1,5; 4) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m, z zastrzeżeniem pkt 6; 5) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii, z zastrzeżeniem pkt 7; 6) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, maksymalna wysokość zabudowy: 9,5 m; 7) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, budynki kryte dachami stromymi; 8) dopuszcza się realizację maksymalnie dwóch mieszkań funkcyjnych w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą; 9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 3 000 m2 , z zastrzeżeniem pkt 10; 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych w wydzieleniu wewnętrznym 1.U: 1 400 m2 ; 11) dopuszcza się lokalizację: a) wolno stojących tablic reklamowych lub wolno stojących urządzeń reklamowych (będących szyldami); o maksymalnej wysokości 7,5 m i łącznej powierzchni ekspozycyjnej jednostronnie nie przekraczającej 18,0 m2 , b) tablic reklamowych, na wydzielonej na ten cel części elewacji, stanowiącej stały element wystroju architektonicznego, o powierzchni nie przekraczającej 10% elewacji. Ustalenia inżynieryjne: 1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.6125.KD.L, D.D.6129.KD.D, D.D.6130.KD.D, D.D.6108.U,P,S, D.D.6106.WS, D.D.6109.WS; 2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci elektroenergetycznej nn w nowej lokalizacji; 3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i budowę jako sieci kablowych w nowej lokalizacji; 4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych. Zapraszam na prezentację POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN DĄBIE, 158 994 zł
powierzchnia:
803 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Na sprzedaż działka budowlana w Szczecin - Dąbie . Dostępne media w drodze ok 60m od działki : prąd, woda, gaz Brak kanalizacji - do wykonania szambo lub przydomowa oczyszczalnia. Istnieje możliwość kupna działki sąsiedniej o tym samym metrażu ( 803m2) i tej samej cenie za m2. Działka jest objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. UCHWAŁA NR XXXV/950/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego `Trzebusz - Chełszcząca` w Szczecinie Teren elementarny D.D.6107.MN Ustalenia funkcjonalne: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 2) realizacja usług z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 4 i 5. Ustalenia ekologiczne: 1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 50%; 2) w wyznaczonym pasie korytarza ekologicznego, oznaczonym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 6. 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: - maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 30%; - wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,01 do 0,6; - maksymalna wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej: 9,5 m, przy czym ostatnia kondygnacja użytkowa w stromym dachu; - maksymalna wysokość nowej zabudowy gospodarczej i garaży: 4,0 m; - minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2 . Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: -granice scalania i podziału należy dostosować do ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających teren elementarny. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.6129.KD.D, D.D.6105.MN, D.D.6106.WS, D.D.6108.U,P,S; 2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci elektroenergetycznych nn w nowej lokalizacji; 3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej SN i budowę jako sieci kablowych w nowej lokalizacji. Zapraszam na prezentację POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj

Działki w Szczecinie


Jesteśmy doświadczonym i cieszącym się doskonałą opinią biurem nieruchomości, które zwraca uwagę bogatą ofertą. Pamiętamy nie tylko o tych klientach, którzy chcą kupić mieszkanie lub dom, ale także o tych, których interesują działki w Szczecinie oraz okolicznych miejscowościach. Dbamy o to, aby w naszej agencji każdy mógł znaleźć taką działkę, jakiej aktualnie potrzebuje.

Działki Szczecin – szeroki wybór różnych działek


Prezentujemy Państwu nieruchomości o różnej powierzchni, które są gotowe do zagospodarowania według konceptu inwestora. Oferujemy działki budowlane położone w bliskim sąsiedztwie stolicy województwa, w lokalizacjach, z których mają Państwo bardzo dobre połączenie ze Szczecinem, a także innymi większymi miejscowościami regionu. Bezpośrednie sąsiedztwo lasów i jezior to wymarzone warunki dla grzybiarzy i wędkarzy, a także dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój. Oferowane przez nas działki w Szczecinie to nieruchomości zarówno duże i przestronne, na których z powodzeniem może stanąć naprawdę niemały dom, jak i te niewielkie, które sprawdzą się w przypadku małych rodzin szukających swojego miejsca na ziemi. W ofercie posiadamy zarówno typowe działki budowlane, jak i rekreacyjne, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom każdej grupy klientów.

Działki Szczecin – nieruchomości o różnym standardzie


Działki budowlane w ofercie biura MultiNieruchomości to w większości przypadków parcele, które są uzbrojone w przyłącza umożliwiające wykonanie instalacji gazowej i elektrycznej. Każda propozycja jest starannie opisana, a nasi doradcy są gotowi do przeprowadzenia prezentacji interesującej Państwa nieruchomości. Jesteśmy agencją, która nastawiona jest na zadowolonych klientów. Dlatego ci, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty, mogą liczyć na fachowe, w pełni profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniej działki. Dbamy o to, aby żaden z naszych klientów nie żałował podjętej decyzji. Zawsze dokładnie przedstawiamy posiadane oferty, dokładając wszelkich starań, aby rozwiać wszystkie wątpliwości klienta. Oferujemy także pomoc w ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Nasza oferta jest więc naprawdę wszechstronna, a ci, którzy zdecydowali się na nasze usługi mogą być pewni, że dokonali naprawdę bardzo dobrego wyboru. Jeśli szukają Państwo działki w Szczecinie, która idealnie odpowie na posiadane potrzeby, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Działki budowlane Szczecin


Planują Państwo budowę domu? Chcecie kupić piękną działkę budowlaną w Szczecinie? Nasza agencja nieruchomości to naprawdę świetny wybór. Prezentujemy Państwu nieruchomości o różnej powierzchni, które są gotowe do zagospodarowania według konceptu inwestora. Oferujemy działki budowlane położone w bliskim sąsiedztwie stolicy województwa, w lokalizacjach, z których mają Państwo bardzo dobre połączenie ze Szczecinem, a także innymi większymi miejscowościami regionu. Bezpośrednie sąsiedztwo lasów i jezior to wymarzone warunki dla grzybiarzy i wędkarzy, a także dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój. Doskonale odnajdą się w takim miejscu rodziny z dziećmi, ale także single, którzy mają dość zgiełku miasta.
Działki budowlane Szczecin – różna powierzchnia i kształt
Nie każdego interesuje taka sama działka budowlana w Szczecinie. Zdając sobie z tego sprawę, zadbaliśmy o to, aby w naszej ofercie znalazły się działki różniące się zarówno powierzchnią, jak i kształtem. Proponujemy naszym klientom działki duże, które pozwalają na budowę naprawdę dużego domu i zaplanowanie niemałej przestrzeni rekreacyjnej, jak i te zdecydowanie mniejsze, które są odpowiednie na niewielkie domy. Nasza agencja nieruchomości dysponuje działkami mającymi także różny kształt. Wszystko po to, aby każdy klient mógł znaleźć działkę najlepiej wpisującą się w indywidualne potrzeby pasującą do domu, który ma na niej stanąć.

Uzbrojone działki budowlane Szczecin


Działki budowlane w ofercie biura MultiNieruchomości to w większości przypadków parcele, które są uzbrojone w przyłącza umożliwiające wykonanie instalacji gazowej i elektrycznej. Tym samym każdy, kto zdecyduje się na zakup takiej nieruchomości może być pewny, że część kwestii formalnych związanych z budową domu nie będzie musiała być już dopilnowana. Każda propozycja jest starannie opisana, a nasi doradcy są gotowi do przeprowadzenia prezentacji interesującej Państwa nieruchomości. Dbamy o to, aby wszystkie wątpliwości naszych klientów zostały rozwiane. Jeśli pojawią się jakieś pytania, można je śmiało zadawać naszym doradcom. Zawsze udzielą oni wyczerpującej i jasnej odpowiedzi. Jesteśmy agencją, która wyróżnia się naprawdę szerokim wachlarzem usług. Gwarantujemy nie tylko dostęp do najlepszych ofert. Oferujemy także pomoc w ubieganiu się o kredyt hipoteczny, co dla wielu naszych klientów jest ogromnym ułatwieniem.